ახალი ამბები
დევნილი კურსდამთავრებულებისთვის საგრანტო პროგრამა გამოცხადდა
დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს მიერ გამოცხადებული პროგრამის მიზანი სახელობო იარაღების შესყიდვის გზით დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყობაა. პროგრამის ფარგლებში გრანტს 50-მდე დევნილი მიიღებს. დაფინანსებას როგორც ინდივიდუალური, ისე ჯგუფური საგრანტო განაცხადები ექვემდებარება. ინდივიდუალური საგრანტო განაცხადის შემთხვევაში, ერთ ბენეფიციარზე გასაცემი გრანტის მაქსიმალური ოდენობა 1600 ლარია. ჯგუფური განაცხადის შემთხვევაში გრანტის ოდენობა განისაზღვრება ჯგუფის წევრთა რაოდენობის მიხედვით, იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ ერთ ბენეფიციარზე გასაცემი თანხის ოდენობა 1600 ლარს არ უნდა აჭარბებდეს. ასეთი განაცხადის შემთხვევაში დასაშვებია მაქსიმუმ 3 კურსდამთავრებულის გაერთიანება.

პროგრამის ფარგლებში დაშვებულია, როგორც დამწყები, ისე არსებული საქმიანობის ხელშეწყობა, თვითდასაქმებისათვის საჭირო ძირითადი საშუალებების შეძენის გზით. დასაშვებია მხოლოდ ერთი საგრანტო ინიციატივის დაფინანსება, თუნდაც იგი მოიცავდეს რამდენიმე ხელსაწყოს შეძენას, რომლებიც საერთო ჯამში ერთი პროექტის განხორციელებას ემსახურება. დაფინანსებას არ ექვემდებარება საბრუნავი კაპიტალი, სახარჯი მასალა და სხვა ნებისმიერი საქონელი, რომელიც არ წარმოადგენს ძირითად საშუალებას, ანუ ქონებას, რომლის გამოყენების ვადაც ერთ წელზე მეტია.

მნიშნველოვანი ვადები:

საქმიანობა

განხორციელების პერიოდი

საგრანტო განაცხადების მიღება

15 სექტემბერი 09:00 - 10 ოქტომბერი 18:00

საგრანტო განაცხადების დამუშავება

10 ოქტომბერი - 1 ნოემბერი

საგრანტო განაცხადების წარდგენა კომისიისათვის

2  - 6 ნოემბერისაქმიანობა განხორციელების პერიოდი

საგრანტო განაცხადების მიღება 15 სექტემბერი 09:00 - 10 ოქტომბერი 18:00
საგრანტო განაცხადების დამუშავება 10 ოქტომბერი - 1 ნოემბერი
საგრანტო განაცხადების წარდგენა კომისიისათვის 2 - 6 ნოემბერი

პროგრამის სამიზნე ჯგუფი ის იძულებით გადაადგილებული პირებია, რომლებმაც 2016-2017 წლებში დაასრულეს სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პროფესიულ პროგრამაზე სწავლა და აქვს დამოუკიდებლად საქმიანობისათვის საჭირო პროფესიული უნარ-ჩვევები.პროგრამის ფარგლებში სულ 52 პროფესია შეირჩა , რომლის კურსდამთავრებულსაც აქვს შესაძლებლობა თვითდასაქმების გზით გაიჩინონ შემოსავლის წყარო.

პროფესიათა ჩამონათვალი იხილეთ ბმულზე.

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია : განმცხადებელმა სრულყოფილად შევსებულ განაცხადის ფორმასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს მისი კვალიფიკაციისა და მოწყვლადობის დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტები.განაცხადთან ერთად ქვემოთჩამოთვლილი დოკუმენტების წარმოდგენა სავალდებულოა:

კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (დიპლომი ან ცნობა სასწავლებლიდან პროფესიისა და საფეხურის მითითებით);

დევნილობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

კვალიფიკაციის ამაღლების დამადასტურებელი ნებისმიერი საბუთი (სერტიფიკატი, დიპლომი), იმ შემთხვევაში, თუ მას გავლილი აქვს დამატებითი გადამზადების კურსი;

სასწავლებლის უფლებამოსილი პირის მიერ გაცემული რეკომენდაცია, რეკომენდატორის სახელის, გვარის, პოზიციისა და საკონტაქტო ტელეფონის მითითებით.

რეზიუმე ან დამსაქმებლის საკონტაქტო ინფორმაცია (იმ შემთხვევაში, თუ განმცხადებელს აქვს სამუშაო გამოცდილება).

იმ შემთხვევაში, თუ განმცხადებელი რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში და მისი ოჯახისთვის მინიჭებული სარეიტინგო ქულა ნაკლებია 100,001-ზე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია ან ჰყავს შშმ ოჯახის წევრი, მარჩენალდაკარგული ან მარტოხელა მშობელია, განაცხადს თან უნდა დაერთოს:

განაცხადის მიღების თვეში აღებული ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან, სარეიტინგო ქულის მითითებით;
შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე განმცხადებლისათვის სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის შემოწმების აქტის ამონაწერი ან სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან აღებული ცნობა. იმ შემთხვევაში, თუ განმცხადებელი მარჩენალდაკარგულია, უნდა წარმოადგინოს ცნობა სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან იმის მითითებით, რომ ოჯახი მარჩენალდაკარგულია, რის გამოც არასრულწლოვანი შვილები იღებენ სახელმწიფო გასაცემელს; თუ განმცხადებელი მარტოხელა მშობელია, სტატუსის დასადასტურებლად უნდა წარმოადგინოს:

4.1 ქორწინების მოწმობის, შვილ(ებ)ის დაბადების მოწმობისა და მეუღლის გარდაცვალების მოწმობის ასლები;
4.2 შვილ(ებ)ის დაბადების მოწმობის ასლები, თუ მამის მონაცემები არ არის დაფიქსირებული;
4.3 თუ მამის მონაცემები დაფიქსირებულია შვილ(ებ)ის დაბადების მოწმობაში დედის მითითების საფუძველზე, დაბადების მოწმობის ასლთან

ერთად უნდა წარმოადგინოს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს/ იუსტიციის სახლის მიერ გაცემული ფორმა N4.

დევნილმა, რომელსაც სურს გახდეს წინამდებარე პროგრამის ბენეფიციარი, უნდა შეავსოს პროგრამის ფარგლებში შემუშავებული განაცხადი (დანართი N1) და ჩააბაროს სააგენტოში, რომლის მისამართია ქ.თბილისი, თამარაშვილის ქ. N15ა ან შევსებული და დასკანერებული განაცხადი თანდართულ დოკუმენტებთან ერთად გამოგზავნოს სააგენტოს ოფიციალურ ელექტრონულ ფოსტაზე, შემდეგ მისამართზე: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
განაცხადის შევსება შესაძლებელია, როგორც ხელით, ისე ბეჭდურად.

განაცხადის ფორმა იხილეთ ბმულზე.

დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა დეტალურად შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე.

Print Email
FaceBook Twitter
რ ე კ ლ ა მ ა
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები ინტენსიურად მიმდინარეობს. ჭყონდიდელის ქუჩაზე მიმდინარე გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერი გიორგი შენგელია,
პანდემიის მიუხედავად ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა არ შეჩერებულა.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში საბავშვო ბაღის აღსაზრდელებისათვის საკვები პროდუქტების გაცემა დაიწყო. პირველადი სასურსათო პროდუქტი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 62 საბავშვო ბაღის 4280 აღსაზრდელს გადაეცემა.
კორონავირუსი
გასული დღე-ღამის განმავლობაში სამეგრელო-ზემო სვანეთის მასშტაბით კორონავირუსით ინფიცირებული ერთი პირი გარდაიცვალა. ინფორმაციას სამხარეო ადმინისტრაცია ავრცელებს.
სამეგრელოში არსებულ კოვიდმიმღებ ცენტრებში ამ ეტაპზე 228 პაციენტი მკურნალობს. სამხარეო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, რუხის კლინიკაში მკურნალობის კურსს გადის 148 პაციენტი,
ქვეყნის მასშტაბით ბოლო 24 საათის განმავლობაში გამოვლენილია ვირუსით ინფიცირების 3 759 ახალი დადასტურებული შემთხვევა, გამოჯანმრთელდა 3 574 პირი, - ამის შესახებ უწყებათაშორის საკოორდინაციო საბჭოსთან არსებული
საზოგადოება
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის, ლევან დავითაშვილის გაცხადებით, სახელმწიფო პირველი ხარისხის ხორბლის ფქვილს დაასუფსიდირებს. მისივე თქმით, მთავრობა ამისთვის, დაახლოებით, 10 მილიონ ლარს დახარჯავს.
28 ნოემბრიდან მაღაზიები, რესტორნები, ფიტნეს ცენტრები და საცურაო აუზები იხურება, საზოგადოებრივი და საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი კი მუშაობას აჩერებს. გამკაცრების შესახებ გადაწყვეტილება უწყებათაშორისმა
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ია ბიგვავა პატრულ-ინსპექტორს თენგიზ ყოლბაიას სამსახურებრივი უფლებამოსილების არამიზნობრივ გამოყენებაში ადანაშაულებს.
ამავე კატეგორიაში
დღის სიახლეები
01 / დეკემბერი 2020
ზურაბ ჟვანიას სახელობის "წინანდლის პრემიის" 2020 წლის ლაურეატი კატეგორიაში "მხატვრული ლიტერატურა - პოეზია" ზუგდიდელი გიორგი შონია გახდა.
01 / დეკემბერი 2020
2020 წლის "წინანდლის პრემია" თეატრალური ხელოვნების კატეგორიაში რეჟისორმა დავით თურქიაშვილმა მიიღო. ამის შესახებ ინფორმაცია "წინანდლის პრემიის" ფეისბუქ გვერდზე გამოქვეყნდა.
01 / დეკემბერი 2020
2021 წლის ბიუჯეტის პროექტში, რომელიც საქართველოს პარლამენტში უკვე წარდგენილია გათვალისწინებულია პენსიების მატება მომავალი წლის 1-ელი იანვრიდან. ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს.
მთავარი საინფორმაციო გამოშვება
ჩვენი თვითმმართველობა
არქივი
«« დეკემბერი 2020 »»
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 123
ამინდი
ზუგდიდი 11 °C
img
სოხუმი 9 °C
img
ფოთი 12 °C
img
მესტია 3 °C
img
მოცემული ვებ გვერდი „ჯუმლას" ძრავზე შექმნილი უნივერსალური კონტენტის მენეჯმენტის სისტემის (CMS) ნაწილია. ის USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის "მედია გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მმართველობისთვის" (M-TAG) მეშვეობით შეიქმნა, რომელსაც „კვლევისა და გაცვლების საერთაშორისო საბჭო" (IREX) ახორციელებს. ამ ვებ საიტზე გამოქვეყნებული კონტენტი მთლიანად ავტორების პასუხისმგებლობაა და ის არ გამოხატავს USAID-ისა და IREX-ის პოზიციას.
This web page is part of Joomla based universal CMS system, which was developed through the USAID funded Media for Transparent and Accountable Governance (MTAG) program, implemented by IREX. The content provided through this web-site is the sole responsibility of the authors and does not reflect the position of USAID or IREX.